بوزجانی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

نمونه سوالات ریاضی مقطع دبیرستان


ریاضی 1    ریاضی 2   آمار و مدل سازی   ریاضی 3    حسابان   جبر و احتمال   هندسه ی 1 و 2   


 

ریاضی 1


  1. نمونه سوال ریاضی 1- کتاب جدید - نیم سال اول
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  2. نمونه سوال ریاضی 1- کتاب جدید - نیم سال اول
    مطالعه و دریافت نمونه سوال


  3. نمونه سوال ریاضی 1- کتاب جدید - خرداد
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  4. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 84-83
    دیدن صفحه ی 1
    دیدن صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  5. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 84-85
    دیدن صفحه ی 1
    دیدن صفحه ی 2
    دیدن صفحه ی 3
    دیدن صفحه ی 4
    دانلود کل صفحات

  6. هماهنگ کشوری - خرداد 80
    دیدن صفحه ی 1
    دیدن صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  7. هماهنگ کشوری - خرداد 80-نوبت عصر
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  8. هماهنگ کشوری - خرداد 80
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  9. هماهنگ خارج از کشور - خرداد 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  10. دبیرستان شهدای کارگر - خرداد 80
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  11. دبیرستان دکتر معین آمل - خرداد 83
    دیدن صفحه ی 1
    دیدن صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  12. دبیرستان دکتر معین آمل - خرداد 83
    دیدن صفحه ی 1
    دیدن صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  13. نمونه سوال ریاضی 1 همراه با جواب - نیم سال دوم
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  14. نمونه سوال ریاضی 1 همراه با جواب بعضی از سوالات - نیم سال اول
    مطالعه و دریافت نمونه سوالریاضی 2

 

  1. دبیرستان استاد شهریار زنجان -کتاب جدید - دیماه 88
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  2. دبیرستان استاد شهریار زنجان -کتاب جدید - دیماه 88
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  3. شاهد اراک - رشته ی تجربی - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  4. شاهد اراک - رشته ی ریاضی - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  5. دبیرستان شهید منتظری زنجان - خرداد87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  6. دبیرستان استاد شهریار زنجان - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  7. دبیرستان آفتاب اراک - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  8. ایثارگران اراک - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  9. شاهد اراک - رشته ی ریاضی - خرداد 86
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  10. شاهد اراک - رشته ی تجربی - خرداد 86
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  11. ایثارگران اراک -دی ماه 86 - تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  12. شاهد اراک - فروردین 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  13. شاهد اراک - رشته ی تجربی - خرداد 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  14. دبیرستان شاهد پسران زنجان - خرداد 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  15. دبیرستان تیزهوشان زنجان (مرکز شهید بهشتی) - دی 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  16. دبیرستان نبی اکرم زنجان - خرداد 84
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  17. هماهنگ خارج از کشور - خرداد 84
    دانلود

  18. هماهنگ خارج از کشور - خرداد 84
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    دانلود

  19. شاهد اراک - رشته ی تجربی - دی ماه 84
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  20. استان مرکزی - خرداد 83
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  21. استان اصفهان - دی ماه 83
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  22. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 83-84
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  23. دبیرستان نبی اکرم زنجان - خرداد 83
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  24. دبیرستان تیزهوشان زنجان (مرکز شهید بهشتی) - خرداد 82
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  25. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 81-82
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  26. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 80-81
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  27. دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 79-80
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2
    دانلود کل صفحات

  28. شاهد اراک
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  29. نمونه سوال آخر سال
    مطالعه و دانلود

  30. سوالات طبقه بندی شده ی ریاضی 2 - مدارس تیز هوشان، شاهد و نمونه و تمامی علاقمندان
    تألیف: آقای مجید اسلامی، دبیر دبیرستان های اراک
    تعداد صفحات: 29 صفحه
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  31. دبیرستان استاد شهریار زنجان - خرداد 1389-رشته ی ریاضی
    دانلود

  32. دبیرستان استاد شهریار زنجان - خرداد 1389-رشته ی تجربی
    دانلود

آمار و مدل سازی

 

  1. شاهد اراک - خرداد 83
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  2. فرزانگان اراک - سوم تجربی - آذر 84
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  3. فرزانگان اراک - سوم تجربی -دی ماه 84 - تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  4. شاهد اراک - دی ماه 84
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  5. هنرستان شهید مصطفی خمینی مشهد - دی ماه 84
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  6. شاهد اراک - فروردین 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  7. شاهد اراک - اردیبهشت 86 - رشته تجربی
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  8. شاهد اراک - خرداد 86 - رشته ی ریاضی و انسانی
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  9. ایثارگران اراک - دی ماه 86 - تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  10. ایثارگران اراک - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  11. دبیرستان آبسال تهران - دی ماه - سوم تجربی
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  12. دبیرستان آبسال تهران - خرداد
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  13. دبیرستان آبسال تهران - دوم ریاضی - دی ماه
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  14. استان اصفهان - رشته ی ریاضی و تجربی و انسانی - خرداد ماه
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  15. استان اصفهان - رشته ی ریاضی و تجربی و انسانی - دی ماه
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  16. شاهد اراک - سوم تجربی
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  17. شاهد اراک - نوبت دوم
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  18. شاهد اراک - نوبت دوم
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  19. شاهد اراک - نوبت دوم
    مطالعه و دریافت نمونه سوال


ریاضی 3

 

  1. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 88
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  2. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر- خرداد 88
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  3. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  4. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر - خرداد 87
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  5. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 86
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  6. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر - خرداد 86
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  7. هماهنگ کشوری تجریی - خرداد 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  8. هماهنگ کشوری فنی و کامپیوتر - خرداد 85
    مطالعه و دریافت نمونه سوال
    پاسخ نامه

  9. خارج از کشور - رشته ی انسانی - خرداد 84
    صفحه ی 1

  10. شهر تهران - رشته ی تجریی - خرداد 82
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  11. شهر تهران - رشته ی تجریی - شهریور 82
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  12. شهر تهران - رشته ی تجریی - خرداد 81
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  13. شهر تهران - رشته ی تجریی - شهریور 81
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  14. شهر تهران - رشته ی تجریی - دی 81
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  15. هماهنگ کشوری - رشته ی تجریی - دی 80
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامهحسابان


  1. هماهنگ کشوری - دی ماه 80 - تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  2. شهر تهران - خرداد 81
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  3. ناحیه ی 2 زنجان- خرداد 81
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2

  4. شهر تهران - شهریور 81
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  5. شهر تهران - دی ماه 81- تمام کتاب
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  6. شهر تهران - خرداد 82
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  7. شهر تهران - مرداد 82
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  8. شهر تهران - شهریور 82
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  9. شهر تهران - دی ماه 82- تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  10. استان همدان - تمام کتاب - دی ماه 82
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  11. شهر تهران - خرداد 83
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  12. ناحیه ی 2 زنجان - خرداد 83
    مطالعه نمونه سوال

  13. استان همدان -خرداد 83
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  14. استان همدان - شهریور 83
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  15. استان همدان - دی ماه 83 - تمام کتاب
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  16. هماهنگ کشوری - خرداد 84
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  17. هماهنگ کشوری -شهریور 84
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  18. دبیرستان شاهد پسران زنجان - دی ماه 84
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2

  19. دبیرستان نبی اکرم (ص) زنجان - دی ماه 84
    صفحه ی 1

  20. هماهنگ کشوری -خرداد 85
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  21. هماهنگ کشوری -شهریور 85
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  22. هماهنگ کشوری -دی ماه 85 - تمام کتاب
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  23. هماهنگ کشوری -خرداد 86
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  24. هماهنگ کشوری -دی ماه 86 - تمام کتاب
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  25. هماهنگ کشوری -خرداد 87
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  26. هماهنگ کشوری -خرداد 88
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  27. دبیرستان شهریار زنجان - دی ماه 1388
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  28. مجموعه ای شامل 130 مساله ی حسابان برای آمادگی در امتحانات
    مطالعه و دانلود


جبر و احتمال


  1. هماهنگ کشوری - خرداد 88
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  2. هماهنگ کشوری - خرداد 87
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  3. هماهنگ کشوری - خرداد 86
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  4. هماهنگ کشوری - خرداد 85
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  5. هماهنگ کشوری - شهریور 85
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  6. هماهنگ کشوری - تمام کتاب - دی ماه 85
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  7. هماهنگ کشوری - خرداد 84
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  8. ناحیه ی 2 زنجان - خرداد 83
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2

  9. استان همدان - خرداد 83
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  10. استان همدان - شهریور 83
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  11. استان همدان - تمام کتاب - دی ماه 83
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  12. استان همدان - تمام کتاب - دی ماه 82
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه


هندسه ی 1 و 2

  • هندسه ی 1

  1. دبیرستان آیت الله طالقانی 2 خرم آباد - خرداد 1387
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  2. خارج از کشور - رشته ی تجربی و ریاضی - خرداد 84
    صفحه ی 1

  3. خارج از کشور - رشته ی تجربی و ریاضی - خرداد 84
    صفحه ی 1
    صفحه ی 2

  4. دبیرستان شاهد 2 امام خمینی اراک -خرداد 1383
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  5. دبیرستان شاهد 2 امام خمینی اراک - رشته ی تجربی - خرداد 1383
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  6. دبیرستان شاهد 2 امام خمینی اراک -دی ماه 1383
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  7. هماهنگ کشوری - رشته ی تجربی و ریاضی - دی ماه 1376
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  8. دبیرستان آبسال تهران - تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  9. فرزانگان اراک - تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  10. شاهد 2 اراک - رشته ی تجربی - دی ماه
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  11. شاهد 2 اراک - رشته ی ریاضی - دی ماه
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  12. شاهد 2 اراک - تمام کتاب
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  13. استان اصفهان - رشته ی تجربی و ریاضی - دی ماه
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  14. نمونه سوال آخر سال
    مطالعه و دانلود

  • هندسه ی 2

  1. هماهنگ کشوری - خرداد 88
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  2. هماهنگ کشوری - خرداد 87
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  3. هماهنگ کشوری - خرداد 86
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  4. هماهنگ کشوری - خرداد 85
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  5. هماهنگ کشوری -شهریور 85
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  6. هماهنگ کشوری - دی ماه 85 - تمام کتاب
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  7. هماهنگ کشوری - خرداد 84
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  8. شهر تهران - خرداد 83
    مطالعه و دریافت نمونه سوال

  9. استان همدان - خرداد 83
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  10. استان همدان - شهریور 83
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  11. استان همدان - دی ماه 83 - تمام کتاب
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  12. شهر تهران - خرداد 82
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  13. شهر تهران -شهریور 82
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  14. استان همدان - دی ماه 82 - تمام کتاب
    دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  15. شهر تهران -خرداد 81
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  16. شهر تهران -شهریور 81
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه

  17. هماهنگ کشوری - دی ماه 80
    مطالعه و دریافت نمونه سوال همراه با پاسخ نامه
 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به اول صفحه

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی